Strona czmmw.pl human consulting używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Wartość szacunkowa zamówienia na nadzór budowlany
data dodania: 2021-03-16

Mało który Zamawiający potrafi dokonać rzetelnej wyceny i ustalić właściwie wartość zamówienia na nadzór. Często też nadzór budowlany jest najbardziej niedocenionym elementem procesu inwestycyjnego i jednocześnie najbardziej wyciskanym finansowo, podczas gdy pełni niekwestionowanie ważną rolę - kontrolującego jakość i działającego w imieniu i na rzecz Inwestora. 

Zamawiający winien przyjąć prostą zasadę w odniesieniu do specyfiki pracy inspektorów.
O - osoba, C - czas, W - wynagrodzenie miesięczne, K - koszty pośrednie, X - całkowite wynagrodzenie.

Koszty pośrednie to są np. opłaty za wynajem biura, leasingi, utrzymanie pracowników niekontraktowych (administracja itp.), przejazdy. Są one nieporównywalne i różnią się drastycznie pomiędzy podmiotami. Nie oznacza to jednak, że element ten winien być pominięty w wycenie. 

Czas to wszystkie miesiące do przepracowania, te założone i te realne w odniesieniu do przesunięć terminów realizacji robót przez GW. 

Wynagrodzenie personelu miesięczne winno być niezmienne, o ile Zamawiający nie przewiduje różnych etapów i różnego zaangażowania. 

Zakładamy, że prosty wzór matematyczny pozwoli Zamawiającemu zawsze przygotować rzetelną wycenę:

(O*W)*C+K=X

Całkowita wycena zawiera w sobie wynagrodzenie miesięczne wszystkich osób pomnożone przez czas pracy z dodanymi kosztami pobocznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w odniesieniu do nadzoru należy przewidywać wydłużone terminy wykonywania umowy, gdyż rzadko kiedy GW udaje się ukończyć prace w wyznaczonym harmonogramie. Za dodatkowe roboty, dostawy płaci się wykonawcom, ale bardzo rzadko przewiduje się wynagrodzenie za dodatkowy czas pracy inspektorów, Inżyniera Kontraktu, czy Inwestora Zastępczego. 

Zamawiający stosując ustawę PZP winien przewidzieć możliwości zmian umowy w zakresie finansowym na minus i na PLUS oraz zmiany w zakresie terminu wraz ze zmianą wynagrodzenia. Za dobry przykład Zamawiającego podam Miasto Katowice, które należycie przygotowało duże postępowanie na zarządzanie i nadzór, w tym samą umowę, uwzględniając uwarunkowania dla danej usługi, co pozwoliło na komfortową pracę i osiągnięcie wyznaczonych przez Inwestora celów bez wchodzenia w obszar roszczeń.

Należy promować właściwe postawy i dobre rozwiązania. Opierajmy się na wzorach do naśladowania i promujmy w Polsce uczciwe praktyki. 
 

 

Wstępne konsultacje rynkowe, art. 84 ustawy PZP
data dodania: 2021-03-16

 Do tej pory w ustawie Prawo Zamówień Publicznych funkcjonowało pojęcie "dialogu technicznego", który odbywał się w celu pozyskania informacji, ustalenia szczegółów technicznych i przygotowania współpracy z podmiotami zainteresowanymi realizacją późniejszego zamówienia.

Ustawodawca przewidział podobny motyw w nowej ustawie, czyli wstępne konsultacje rynkowe. Zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Chciałbym przybliżyć korzyści płynące ze zastosowania tego przepisu.

Wdrożenie takich konsultacji służy obu stronom:
- Zamawiający zapoznaje się z aktualnym stanem na rynku (duże znaczenie w przypadku dostaw technologii, których produkty szybko się zmieniają w szczegółach);
- Zamawiający zdobywa informacje o zastosowaniu nowych funkcji, wprowadzeniu ulepszeń sprzętowych/ programowych;
- Zamawiający nabywa wiedzę o warunkach gwarancji, serwisu, kosztach eksploatacji;
- Zamawiający zapoznaje się z warunkami dostawy, w tym ze szczegółami technicznymi – koniecznością zapewnienia właściwych instalacji czy podejść;
- Wykonawcy zapoznają się z pełnymi potrzebami Zamawiającego, wspierając go propozycjami konkretnych rozwiązań;
- Wykonawcy mają czas na wprowadzenie ewentualnych drobnych zmian w produkcji, aby sprostać przyszłym wymaganiom Zamawiającego;
- Wykonawcy nabywają wiedzę o warunkach gwarancyjnych i serwisowych;
- Wykonawcy mają czas, aby podjąć działania, w celu sprostania dużemu zamówieniu – organizują konsorcja.

W ten sposób powstaje przestrzeń, która:
- reguluje wzajemne stosunki bez pośredników;
- ogranicza Zamawiającemu ilość miejsc na popełnienie błędów wynikających z niewiedzy dotyczącej szczegółów technicznych / technologicznych;
- zmniejsza koszty, gdyż przedmiot zamówienia jest starannie opracowany;
- obniża koszty zamówienia, bo Wykonawca uwzględnia mniej ryzyk, znając dokładne ramy postępowania;
- sprawia, że Zamawiający ma wiedzę do prowadzenia kontroli nad specjalistami dla niego pracującymi (projektantami, technologami, itd.);
- minimalizuje ilość konfliktów, pozwalając na uzgodnienie również zapisów umownych, kar, co wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy stronami.

Zastosowanie artykułu 84 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest pomocne, gdy Zamawiający chce mieć pełną wiedzę i narzędzia do stosownej kontroli Projektantów, Wykonawców, Dostawców, itd.
 


Sukces w WIM
data dodania: 2021-03-15

 Z sukcesem zakończono koordynację działan w ramach "umowy ramowej" dla Wojskowego Instytutu Medycznego z siedzibą przy ul. Szaserów. 

Zmodernizowano kilka klinik oraz wykonano plany nowego budynku dla okulistyki (wartość ok. 50 mln zł) oraz nowego szpitala w Legionowie (wartość ok. 100 mln zł), które są aktualnie w trakcie budowy.